قیر نفتی

قیر نفتی: که از تقطیر نفت خام به دست می آید و به آن قیر تقطیری هم گفته می شود. قیر نفتی از دو مرحله تقطیر نفت خام در برج تقطیر به دست می آید. در مرحله نخست مواد سبک مانند بنزین و پروپان در فشاری نزدیک به 1 اتمسفر از نفت خام جدا میگردند. در مرحله دوم نیز ترکیبات سنگین مانند نفت سفید و گازوئیل در فشاری نزدیک به خلاً، خارج می گردند. در نهایت ذرات جامد بسیار ریز به نام آسفالتن که در یک سیال گریس مانند به نام مالتن غوطه ور می باشند، باقی می ماند.