خردایش

مش 40-70 دانه بندی با دقت %95

مش 100 دانه بندی با دقت %95

مش 200 دانه بندی با دقت %95

مش 300 دانه بندی با دقت %95

مش 400 دانه بندی با دقت %95